Program Klub 2024 – pomożemy napisać wniosek

Klub 2024 to program jest skierowany do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia i prowadzących szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do lat 18. O wsparcie z programu Klub2024 mogą się starać podmioty, które przynajmniej od trzech lat prowadzą zarejestrowaną działalność sportową, a w poprzednim i bieżącym roku otrzymały maksymalnie 200 000 zł dotacji ze środków publicznych.

Z dotacji można dofinansować wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych i zakup sprzętu sportowego. Na wynagrodzenia kluby jednosekcyjne mogą otrzymać do 6 000 zł, a wielosekcyjne do 9 000 zł. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego lub organizacji obozu to odpowiednio 4 000 zł i 6 000 zł. Łącznie kluby jednosekcyjne mogą więc otrzymać 10 tys. zł, a wielosekcyjne 15 000 zł. Wysokość dofinansowania nie może jednak przekroczyć 95 proc. całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania.

W roku 2023 złożono 7545 wniosków, z czego aż 1669 wniosków (22% czyli co 5 wniosek) nie uzyskało dofinansowanie z powodu błędów formalnych lub niskiej oceny merytorycznej, Nie ryzykuj, skorzystaj z naszej pomocy. Konsultowaliśmy kilkadziesiąt wniosków, tylko 1 nie dostał środków. Nasza skutecznośc to 98,3%

https://rzadowyprogramklub.pl/wyniki-edycja-2023/

Aby ubiegać się o wniosek o dotację dla klubu czyli dofinansowanie w ramach Program Klub2024 należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

1) wniosek,

2) sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy (załączone w formie skanu). W przypadku braku wyszczególnienia dotacji w sprawozdaniu finansowym należy dołączyć dodatkową informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku,

3) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy oraz zawierające imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu (załączony w formie skanu),

4) statut wnioskodawcy (załączony w formie skanu).

5) oświadczenie o zgodności dokumentów z oryginałami.

Nabór wniosków zacznie się ……2024 i potrwa do ……………2024

Jeżeli spełniasz powyższe warunki i szukasz pomocy w stworzeniu wniosku zgłoś się do mnie. Pomogę napisać wniosek, skompletować dokumenty i wyślę wniosek w Twoim imieniu. Kontakt dotacje@a-d-net.pl

Cele Programu:
• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
• wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
• inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
• stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Finansowanie:
Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), poprzez Operatora Krajowego Programu

Uczestnicy Programu:
kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

Podstawowe wymogi dla klubów:
• prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie – wymagany wypis/wydruk z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania wniosku,
• łączna wysokość dotacji ze środków publicznych pozyskanych przez klub na zadania statutowe w roku poprzednim (2022) nie wyższa niż 200 tys. złotych – należy załączyć sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (za 2023 rok) z wyszczególnieniem dotacji otrzymanych ze środków publicznych,

Bezpośredni uczestnicy Programu:
dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia,

Termin realizacji:
kluby mogą realizować zadania w ramach Programu w terminie od 1 stycznia do 30 listopada, z zastrzeżeniem, że ostatnie wydatki ze środków przyznanej  dotacji mogą być dokonane najpóźniej do 30 listopada

Przeznaczenie środków:
• wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
• zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacja obozów sportowych (obóz min. 5-cio dniowy),

Wysokości dofinansowania:
• kluby jednosekcyjne – 10 tys. złotych, z tego na wynagrodzenie szkoleniowca/ów – 6 tys. złotych,
• kluby wielosekcyjne – 15 tys. złotych, z tego na wynagrodzenia szkoleniowców – 9 tys. złotych (wymóg: min. 2 szkoleniowców z 2 różnych zgłoszonych sekcji),

Dodatkowe wymogi dla uczestników Programu:
wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach Programu, przeszli testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez klub sportowy zakwalifikowany do wsparcia, do elektronicznej bazy danych – https://sportowetalenty.gov.pl wyników przeprowadzonych testów sprawności fizycznej.

Udział w zadaniu „środków własnych”:
• wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – nie mniej niż 5 % całości kosztów zadania,
• udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury sportowej, ze środków Unii Europejskiej, pozyskany od sponsorów; może to być wkład własny klubu, w tym w postaci pracy wolontariuszy,
• udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów.

Sport Wszystkich Dzieci 2023

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2023 r. Programu Sport Wszystkich Dzieci finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota do rozdysponowania w naborze – 66,9 mln zł.

Ogłoszony nabór dotyczy 3 zadań:

1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” –  21 mln zł – (nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora projektu  i jest prowadzony w formie papierowej).

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 15,9 mln zł (nabór prowadzony elektronicznie).

3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe –  30 mln zł (nabór prowadzony w formie papierowej).

Terminy składania wniosków:

dla zadania nr 1 do dnia 31.01.2023 r.

dla zadania nr 2 do dnia 18.02.2023 r.

dla zadania nr 3 do dnia 18.02.2023 r.

Terminy rozpatrzenia wniosków:

dla zadania nr 1 do dnia 21.02.2023 r.

dla zadania nr 2 do dnia 20.04.2023 r.

dla zadania nr 3 do dnia 31.03.2023 r.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadań należy nadsyłać odpowiednio:

 1. dla zadania nr 1 – Projekt „Lokalny Animator Sportu” – do dnia 31.01.2023 r.,

 2. dla zadania nr 2 – Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – do dnia 18.02.2023 r.,

 3. dla zadania nr 3 – Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – do dnia 18.02.2023 r.

Regulamin konkursu: https://www.gov.pl/attachment/ed4ebf13-5ea1-4dbb-bd73-4880ccca4327

Zainteresowanych zapraszam do współpracy w zakresie pisanie wniosków. Kontakt: dotacje@a-d-net.pl

Konkurs na dofinansowanie w 2023 Program Sport dla Wszystkich

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku
Program „Sport dla Wszystkich” stanowi załącznik do ww. ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty nabór ofert

na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Program „Sport dla Wszystkich” stanowi załącznik do ww. ogłoszenia.

Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości:  70 000 000 zł. Ostateczna wysokość dostępnych środków finansowych może się zmienić, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym w zakresie części 25 – Kultura fizyczna na dany rok.

1.  Zadania realizowane w ramach konkursu

 1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
 2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim:

–    Aktywna wieś,

–    Organizator sportu w środowisku wiejskim,

 1. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych
  w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
 2. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

2. Zasady przyznawania dotacji:

2.1. O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne
i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.                               

2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2.4. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

3. Cele i priorytety konkursu.
3.1. Główne cele:

 • Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych
  i środowiskowych;
 • Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk
  i grup społecznych;
 • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;
 • Edukacja patriotyczna poprzez sport;
 • Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach
  i grupach społecznych.

3.2. Priorytety:

 • Inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych;
 • Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • Integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego;
 • Wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń.

Szczegółowe cele i priorytety poszczególnych zadań realizowanych w konkursie określono
w Programie „Sport dla Wszystkich”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

4. Termin, tryb składania i rozpatrywania ofert

4.1. Ofertę stanowią: formularz główny (oferta), załącznik nr 1- Zakres rzeczowy zadania publicznego, załącznik nr 2 – Plan rzeczowo – finansowy  kosztów  zadania  publicznego (ewentualne załączniki nr 2 jednostkowe), załącznik nr 3 – Plan finansowy  kosztów  pośrednich ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz pozostałe wymagane dokumenty:

 • skany wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 • skan oryginału statutu wnioskodawcy (tj. dokument opatrzony podpisami osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy);
 • skany sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 rok, opatrzone podpisami osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu;
 • skan podpisanego oświadczenia o zgodności tożsamej treści przekazanych ww. dokumentów (treść oświadczenia do pobrania w systemie AMODIT na etapie składania wniosku), osób/osoby reprezentującej wnioskodawcę – statutowo upoważnionych/ej do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych, posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych, w tym zawierania umów w imieniu podmiotu (wskazanych/ej we wniosku – formularz główny)

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf.
i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe, oświadczenie.

W przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie, należy sporządzić załączniki nr 2 jednostkowe do każdego zadania jednostkowego oraz jeden załącznik nr 2 zbiorczy, zadania jednostkowe należy również uwzględnić w załączniku nr 1.

4.2. Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenie o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów) muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, załączone w formie skanu i przesłane wraz z wnioskiem w systemie AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT.

4.3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Zleceniobiorcą.

4.4. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 31 marca 2023 roku.

4.5. Datą złożenia oferty jest data wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania ofert).

4.6. Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 31 maja 2023 r. (do godziny 23:59)

4.7. Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.

4.8. Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane. Nie będą rozpatrywane również oferty dostarczone w formie papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej.

4.9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

Uwaga:

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki wyłącznie zadań o których mowa w DZIALE III niniejszego programu, których termin realizacji:

 •  nie wykracza poza 31 grudnia 2023 roku,
 • rozpoczyna się w pierwszej połowie roku, tj. do 30 czerwca 2023 r.

Wnioskodawca w naborze może złożyć tylko jeden wniosek (w przypadku wysłania kilku wniosków, rozpatrywany będzie pierwszy złożony wniosek; do czasu określonego w ogłoszeniu naborowym terminu składania wniosków, wnioskodawca może anulować przesłany wniosek wysyłając stosowną informację o rezygnacji na adres ds@msit.gov.pl, wskazując określony numer ID wniosku).

Priorytetowo traktowane będą projekty rozpoczynające się w I kwartale 2023 r., duże ponadregionalne zadania oraz projekty wpisujące się w strategiczne cele Państwa.

Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2023.

5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. spełnienie wymogów formalnych;
 2. zgodność zakresu merytorycznego oferty z obszarami zadań i priorytetami określonymi w programie oraz znaczenie projektu dla upowszechniania i promocji sportu;
 3. zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
 4. zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;
 5. udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;
 6. oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;
 7. doświadczenie przy realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu przy udziale środków publicznych;
 8. ocena poprawności przedstawienia wszystkich elementów merytoryczno-finansowych projektu  (np. błędy rachunkowe, pisarskie i nieścisłości informacyjne).

5.2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:

 1. złożone bez wykorzystania systemu AMODIT,
 2. złożone z wykorzystaniem konta AMODIT należącego do innego wnioskodawcy,
 3. sporządzone na niewłaściwym formularzu lub bez wymaganych załączników
  i dokumentów określonych w ogłoszeniu konkursowym,
 4. złożenie dokumentacji wniosku podpisanej przez osoby nieuprawnione do reprezentowania wnioskodawcy lub nieopatrzonej podpisem (sprawozdania, oświadczenie),
 5. złożenie wniosku po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
 6. złożenie wniosku na zadania inne niż określone w ogłoszeniu konkursowym,
 7. złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dofinansowanie,

preliminowanie kosztów zadania niezgodnie z warunkami określonymi
w ogłoszeniu konkursowym.

6. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony formularz główny (oferta) oraz załączniki nr 1, 2, 2 jednostkowe – w przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie oraz załącznik nr 3;
 2. skany wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 3. skan oryginału statutu wnioskodawcy;
 4. skany sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 rok, opatrzone podpisami osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu;
 5. skan podpisanego oświadczenia o zgodności tożsamej treści przekazanych ww. dokumentów (treść oświadczenia do pobrania w systemie AMODIT na etapie składania wniosku), osób/osoby reprezentującej wnioskodawcę – statutowo upoważnionych/ej do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych, posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych, w tym zawierania umów w imieniu podmiotu (wskazanych/ej we wniosku – formularz główny)

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych
w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełnioną ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie.

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf.
i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe, oświadczenie.

Oceny i wyboru ofert dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich poprzez powołaną przez Ministra Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, zostanie przedstawiona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki https://www.gov.pl/web/sportoraz w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ponadto, informacja o przyznanym dofinansowaniu zostanie przesłana w systemie AMODIT.

Podstawa prawna:

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem
i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami:

 • Art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu (22) 24 43 156, (22) 24 47 350, (22) 24 47 358, (22) 24 47 323, (22) 24 43 215, (22) 24 47 303, (22) 24 43 188, (22) 24 47 356, (22) 24 43 235 lub (22) 24 43 165.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA ORAZ PROGRAMU (Stanowiącego załącznik do ogłoszenia wraz z instrukcją wypełniania wniosku oraz najczęściej zadawanymi pytaniami) I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

Wymogi formalne (komentarz):

 1. Oferta i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie wymagane pola. W ofercie należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość
  i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
 2. Koszty pośrednie MSiT mogą stanowić do 10% wysokości kosztów bezpośrednich MSiT.
 3. Koszty bezpośrednie MSiT przeznaczone na sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania nie mogą stanowić całości środków dotacji.
 4. Koszty bezpośrednie MSiT przeznaczone na zakup lub produkcję materiałów promocyjnych, w tym w szczególności: banerów, koszulek, plakatów, gadżetów (bez nagród i ubiorów),  promocję przedsięwzięcia, wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze, nie mogą stanowić całości środków dotacji.
 5. Realizowane zadania mogą być organizowane wyłącznie na terenie Polski.
 6. Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf.
  i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.
 7. Zapis w statucie „upoważnione osoby” oznacza konieczność załączenia do oferty skanu stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.
 8. Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego.
 9. Udział finansowych środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% całości kosztów realizacji zadania stanowić może:
 1. wkład osobowy – prace społeczne członków organizacji i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego (na podstawie stosownego porozumienia z wyceną świadczenia);
 2. wkład rzeczowy, np.: nieruchomości, infrastruktura sportowa, środki transportu, maszyny, i urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna, itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego (na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi).
 3. Ze środków MSiT, nie można dofinansować jako obsługa zadania, kosztów w zakresie:
 • remontów biura;
 • wyposażenia biura w meble;
 • badań i ubezpieczeń pracowniczych;
 • doszkalania pracowników;
 • odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
 • funduszu socjalnego;
 • lokalnych ryczałtów samochodowych.

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w na www.a-d-net.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © Właściciel: ADNET MEDIA BUSINESS SP. Z O.O. KRS 0000868789 NIP 7773367574 kontakt: biuro@a-d-net.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie. Polityka Prywatności