Program Sportowe Wakacje + 2023

Konkurs na dofinansowanie w 2023 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +” realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie do 31 grudnia 2023 roku
Program „Sportowe Wakacje +” stanowi załącznik do ww. ogłoszenia.

W ustawie budżetowej na rok 2023, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach ww. programu zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: … zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w ustawie budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki (dalej MSiT) na rok 2023 w części 25-kultura fizyczna.

1.  Zadania realizowane w ramach konkursu

 1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
 2. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego.
 3. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych imprez lekkoatletycznych na poziomie ogólnopolskim – Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie – wyłonienie operatora krajowego.
 4. Wspieranie upowszechniania strzelectwa – wyłonienie operatora krajowego.

2. Zasady przyznawania dotacji:

2.1. O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania 1-3, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

W przypadku zadania Wspieranie upowszechniania strzelectwa, program skierowany jest do podmiotów które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania strzelectwa sportowego i kultury fizycznej.

Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1

2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadań.

2.4. W przypadku realizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – przez operatora krajowego, wymagane jest aby Wnioskodawca przewidywał w ramach realizacji planowanego zadania udział środków własnych w wysokości co najmniej 5 000 000 zł, oraz zorganizował co najmniej 300 obozów.

Operator krajowy zobowiązany jest do sformułowania zasad i warunków zlecania realizacji zadania, tj. regulaminu rekrutacji przeprowadzanej w oparciu o ustalone w programie kryteria oceny ofert, warunków i terminów składania ofert, warunków zawierania umów i ich rozliczania, itp. na zasadach i w trybie określonych w ofercie i umowie, o których mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Operator krajowy dokonuje rekrutacji wśród organizacji pozarządowych, o których mowa w pkt 2.1.

Na wspieranie organizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – przez operatora krajowego zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: … zł.
W przypadku, gdy środki w ww. wysokości nie zostaną w całości rozdysponowane, przeznaczone będą na pozostałe zadania programu w tym konkursie.

UWAGA!!! – W ramach konkursu wyłoniony zostanie jedynie operator krajowy wspierania organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych, który następnie przeprowadzi rekrutację w zakresie realizacji obozów na poziomie lokalnym.  

2.5. W przypadku realizacji ogólnodostępnych imprez lekkoatletycznych na poziomie ogólnopolskim – Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie – przez operatora krajowego, na wspieranie ww. działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: … zł. W przypadku, gdy środki w ww. wysokości nie zostaną w całości rozdysponowane, przeznaczone będą na pozostałe zadania programu w tym konkursie.

UWAGA!!! – W ramach konkursu wyłoniony zostanie jedynie operator krajowy realizacji ogólnodostępnych imprez lekkoatletycznych na poziomie ogólnopolskim – Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie

2.6.    W przypadku realizacji Wspieranie upowszechniania strzelectwa – przez operatora krajowego, na wspieranie ww. działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: … zł. W przypadku, gdy środki w ww. wysokości nie zostaną w całości rozdysponowane, przeznaczone będą na pozostałe zadania programu w tym konkursie.

UWAGA!!! – W ramach konkursu wyłoniony zostanie jedynie operator krajowy realizacji Wspierania upowszechniania strzelectwa. 

2.7. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach innych programów. Wkład własny, o którym mowa w pkt 2.3, nie może być przeznaczony wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

3. Cele i priorytety konkursu.
3.1. Główne cele:

 • kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych;
 • promocję zdrowego trybu życia;
 • promowanie wolontariatu sportowego;
 • promowanie wypoczynku w Polsce;
 • popularyzacja strzelectwa;
 • podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;
 • rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
 • promowanie solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • edukację patriotyczną poprzez sport;
 • tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikrospołecznościach;
 • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem.

3.2. Priorytety:

 • tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej – ogólnodostępne zajęcia sportowe skierowane do różnych adresatów: dzieci i młodzieży, dorosłych, rodzin, kobiet, seniorów;
 • organizację zajęć klubowych, wyjazdów na zawody różnych grup wiekowych oraz organizacja campów i obozów sportowych;
 • wspieranie udziału w wydarzeniach sportowych zarówno o charakterze lokalnym jak
  i ogólnopolskim: turnieje, imprezy sportowe, pikniki, festyny multisportowe i inne wydarzenia;
 • wspieranie wydarzeń sportowych, promujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia aktywizujących lokalne społeczności;
 • wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń;
 • wspieranie imprez przeprowadzanych corocznie w przestrzeni społecznej, które
  z różnych przyczyn nie mają wsparcia ze środków publicznych;
 • pozostałe zadania związane ze sportem w kontekście historycznym, np. konkursy wiedzy o sportowcach – polskich patriotach, którzy byli mistrzami w sporcie i bohaterami w życiu, konkursy o sportowym życiu polskich postaci historycznych, itp.

Szczegółowe cele i priorytety poszczególnych zadań realizowanych w konkursie określono w Programie „Sportowe Wakacje +”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

4. Termin, tryb składania i rozpatrywania ofert

4.1. Ofertę stanowią: formularz główny oferty, załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy zadania publicznego, załącznik nr 2 – Plan rzeczowo – finansowy  kosztów  zadania  publicznego, załącznik nr 3 – Plan finansowy  kosztów  pośrednich ze środków MSiT oraz pozostałe wymagane dokumenty:

 • skan wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 • skan aktualnego statutu wnioskodawcy (wersja dokumentu zawierającego stosowne podpisy);
 • skan sprawozdania merytorycznego za 2021 lub 2022 rok, opatrzonego podpisami osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu;
 • skan sprawozdania finansowego za rok 2021 lub 2022, opatrzonego podpisami osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu;
 • skan oświadczenia osób/osoby reprezentującej wnioskodawcę – upoważnionych/upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych ww. dokumentów (treść oświadczenia do pobrania w systemie Amodit na etapie składania wniosku).

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf. i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.

W przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie, należy sporządzić załączniki nr 2 jednostkowe do każdego zadania jednostkowego oraz jeden załącznik nr 2 zbiorczy, zadania jednostkowe należy również uwzględnić w załączniku nr 1.

4.2. Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT dostępnym pod adresem:

https://wnioski.msit.gov.pl.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów) muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, i w formie skanu przesłane wraz z wnioskiem w systemie AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT.

4.3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Zleceniobiorcą.

4.4. Oferty na zadania nr 1, tj.:

 1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci
  i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.

należy przesyłać elektronicznie w terminie do … 2023 roku (do godziny 23:59:59).

Oferty na zadania nr 2, 3 i 4 tj. wybór operatorów:

 1. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego.
 2. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych imprez lekkoatletycznych na poziomie ogólnopolskim – Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie – wyłonienie operatora krajowego.
 3. Wspieranie upowszechniania strzelectwa – wyłonienie operatora krajowego.

należy przesyłać elektronicznie w terminie do … 2023 roku (do godziny 23:59:59).

4.5. Datą złożenia oferty jest data wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania ofert).

4.6. Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do … 2023 r.

W przypadku organizacji obozów sportowych, ogólnodostępnych imprez lekkoatletycznych na poziomie ogólnopolskim oraz wspierania upowszechniania strzelectwa, wyłonienie operatorów krajowych może nastąpić w terminie wcześniejszym.

4.7. Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.

Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane merytorycznie. Nie będą rozpatrywane również oferty dostarczone w formie papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej.

4.8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

Uwaga:

Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2023 w okresie do 31 grudnia, z wyjątkiem Wspierania upowszechniania strzelectwa, które obejmie wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane okresie do 31 grudnia 2023 roku.

5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a)    spełnienie wymogów formalnych (*);

b)    zgodność zakresu merytorycznego oferty z obszarami zadań i priorytetami określonymi w programie oraz znaczenie projektu dla upowszechniania i promocji sportu;

c)    zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;

d)    zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;

e) udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;

f)     oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;

g)    doświadczenie przy realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu przy udziale środków publicznych;

h)    ocena poprawności przedstawienia wszystkich elementów merytoryczno-finansowych projektu  (np. błędy rachunkowe, pisarskie i nieścisłości informacyjne).

5.2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:

 1. złożone bez wykorzystania systemu AMODIT,
 2. złożone z wykorzystaniem konta AMODIT należącego do innego wnioskodawcy,
 3. sporządzone na niewłaściwym formularzu lub bez wymaganych załączników i dokumentów określonych w ogłoszeniu konkursowym,
 4. złożenie wniosku podpisanego przez osoby nieuprawnione do reprezentowania wnioskodawcy lub nieopatrzone podpisem,
 5. złożenie wniosku po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
 6. złożenie wniosku na zadania inne niż określone w ogłoszeniu konkursowym,
 7. złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dofinansowanie,
 8. preliminowanie kosztów zadania niezgodnie z warunkami określonymi
  w ogłoszeniu konkursowym.

6. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony formularz główny (oferta) oraz załączniki nr 1, 2, 2 jednostkowe – w przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie oraz załącznik nr 3;
 2. skan wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 3. skan aktualnego statutu wnioskodawcy (wersja dokumentu zawierającego stosowne podpisy);
 4. skan sprawozdania merytorycznego za 2020 lub 2021 rok, opatrzonego podpisami osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu;
 5. skan sprawozdania finansowego za rok 2020 lub 2021, opatrzonego podpisami osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu;
 6. skan oświadczenia osób/osoby reprezentującej wnioskodawcę – upoważnionych/upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych ww. dokumentów (treść oświadczenia do pobrania w systemie Amodit na etapie składania wniosku).

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełnioną ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie.

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf.
i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.

Oceny i wyboru ofert dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich poprzez powołaną przez Ministra Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, zostanie przedstawiona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki (https://www.gov.pl/web/sport/dofinansowanie-zadan-w-ramach-dotacji-budzetowej-201984 )  oraz w siedzibie MSiT.

Ponadto, informacja o przyznanym dofinansowaniu zostanie przesłana w systemie AMODIT
(w zakładce dokumenty).

Podstawa prawna:

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem
i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami:

 • Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2021 r. poz. 305).
 • Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu (22) 24 43 165, (22) 24 47 350,
(22) 24 47 358, (22) 24 47 323, (22) 24 47 356, (22) 24 43 215, (22) 24 47 303, (22) 24 43 235, (22) 24 43 156, (22) 24 43 188

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA ORAZ PROGRAMU (Stanowiącego załącznik do ogłoszenia) I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

(*) Wymogi formalne (komentarz):

 1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym MSiT.
 2. Oferta i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie rubryki.
  W ofercie należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość
  i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
 3. Koszty pośrednie MSiT mogą stanowić do 10% wysokości kosztów bezpośrednich MSiT.
 4. Koszty bezpośrednie MSiT przeznaczone na sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania mogą stanowić do 10% kosztów bezpośrednich MSiT.
 5. Koszty bezpośrednie MSiT przeznaczone na zakup lub produkcję materiałów promocyjnych, w tym w szczególności: banerów, koszulek, plakatów, gadżetów (bez nagród i ubiorów) mogą stanowić do 10 % kosztów bezpośrednich MSiT.
 6. Realizowane zadania mogą być organizowane wyłącznie na terenie Polski.
 7. Skany określonych dokumentów muszą zawierać również oświadczenie osoby reprezentującej wnioskodawcę – upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli
  w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów. Skany pozbawione ww. poświadczenia nie będą uwzględniane.
 8. Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf.
  i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.
 9. Zapis w statucie „upoważnione osoby” oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.
 10. Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego.
 11. Udział finansowych środków własnych, w wysokości co najmniej 5%, stanowić może:
 1. wkład finansowy;
 2. wkład osobowy – prace społeczne członków organizacji i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego (na podstawie stosownego porozumienia z wyceną świadczenia);
 3. wkład rzeczowy, np.: nieruchomości, infrastruktura sportowa, środki transportu, maszyny, i urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna, itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego (na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi);
 4.  wpłaty i opłaty od uczestników;
 5. środki pochodzące z innych źródeł publicznych;
 6. środki pochodzące od sponsorów prywatnych. 
 7. Ze środków MSiTnie można dofinansować jako obsługa zadania, kosztów w zakresie:
 • remontów biura;
 • wyposażenia biura w meble;
 • badań i ubezpieczeń pracowniczych;
 • doszkalania pracowników;
 • odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
 • funduszu socjalnego;
 • lokalnych ryczałtów samochodowych.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki i szukasz pomocy w stworzeniu wniosku zgłoś się do mnie. Pomogę napisać wniosek, skompletować dokumenty i wyślę wniosek w Twoim imieniu. Kontakt dotacje@a-d-net.pl

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w na www.a-d-net.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © Właściciel: ADNET MEDIA BUSINESS SP. Z O.O. KRS 0000868789 NIP 7773367574 kontakt: biuro@a-d-net.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie. Polityka Prywatności