Konkurs na dofinansowanie obozów sportowych Wakacje+ z Fundacją Lotto 2024

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej została ponownie wybrana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na ogólnokrajowego operatora konkursu w ramach programu „Sportowe Wakacje +”. Na realizację tego programu MSiT wraz z Fundacją łącznie przeznaczają w 2024 r. kwotę 25 500 000 zł.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów wyjazdowych obozów sportowych odbywających się w terminie od 20 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie obozów sportowych można składać do15.09.2024 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej, w szczególności:

 • związki stowarzyszeń,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje.

Pomagamy tworzyć wnioski: dotacje@a-d-net.pl

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (jego organizator nie może osiągnąć dochodu),
 2. każdy obóz powinien:
  – mieć sportowy charakter,
  – trwać co najmniej 7 dni oraz musi być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 dni obozu,
  – realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
  – mieć charakter wyjazdowy,
  – odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
  – być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. uczestnikami obozu sportowego mogą być wyłącznie dzieci i młodzież urodzeni w latach 2000 – 2018, tj. w wieku od 6 do 24 lat,
 4. kadra szkoleniowa powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia sportowe: trenera lub instruktora,
 5. dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki poniesione na uczestników obozu w kategoriach:
  – transport,
  – wyżywienie,
  – zakwaterowanie,
  – ubezpieczenie na czas obozu,
  – wynagrodzenie prowadzących zajęcia sportowe (tj. trenera lub instruktora),
  – wynajem obiektów sportowych,
  – działania kulturalne (tj. tylko i wyłącznie wycieczki polegające na: wyjściu do kina, teatru, muzeum, innej instytucji kultury, zwiedzaniu zabytków – dofinansowanie obejmuje koszty zakupu biletów wstępu oraz usług przewodnika).
 6. kwota dofinansowania na jednego uczestnika nie może przekroczyć 100 zł (sto złotych) za 1 dzień obozu, jednak nie więcej niż 1 000 zł (tysiąc złotych) za cały okres obozu,
 7. kwota dofinansowania w przypadku realizacji obozów sportowych w Centralnych Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich (nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) na jednego uczestnika nie może przekroczyć 200 zł (dwieście złotych) za 1 dzień obozu, jednak nie więcej niż 2 000 zł (dwa tysiące złotych) za cały okres obozu,
 8. okres dofinansowania może obejmować od do 10 dni obozu,
 9. dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu,
 10. wkład własny organizatora musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.

Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który:

 • ma charakter komercyjny, tj. realizowany w celu osiągnięcia dochodu,
 • już otrzymał lub otrzyma na jego organizację dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • jest realizowany w tym samym miejscu i terminie co inny obóz tego samego organizatora, na który otrzymał on dofinansowanie ze środków pochodzących z innych programów Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ocena wniosków będzie dokonywana przez zespół ekspertów, według kryteriów:

 • ocena formalna w zakresie spełnienia wszystkich warunków wymaganych w konkursie.
 • ocena merytoryczna, obejmująca przygotowanie programu obozu oraz zasoby rzeczowe i kadrowe jego organizatora oraz planowane wydatki.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Aby złożyć wniosek należy:

 • zapoznać się z regulaminem konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2024”, kliknąć w przycisk „regulamin” znajdujący się poniżej,
 • następnie kliknąć przycisk „złóż wniosek”,
 • wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków (do rejestracji niezbędny będzie NIP)lub zalogować się – jeśli organizacja/organizator posiada już konto w generatorze wniosków. Należy pamiętać o uaktualnieniu dokumentów.
  UWAGA:
  !!! Nieaktualny: KRS lub wyciąg z innego rejestru, skan statutu- będą skutkować odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych !!!
 • kliknąć przycisk „wnioski” i wybrać program: „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2024”,
 • po wypełnieniu wszystkich zakładek i dołączeniu wymaganych dokumentów kliknąć przycisk „złóż wniosek”.

UWAGA!

!!! Braki w dokumentach, braki ich aktualizacji i/lub podanie we wniosku nieprawdziwych danych, błędy rachunkowe, brak 5% udziału własnego będą skutkować odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych !!!

! Ze środków programu mogą być sfinansowane wydatki związane z organizacją obozu sportowego jedynie w kategoriach koszów wskazanych we wniosku. Rozliczenie dofinansowania przeznaczone na inne, niezgłoszone we wniosku kategorie kosztów nie będzie możliwe !

! Dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki zorganizowania obozu muszą jednoznacznie określać rodzaj kosztów zgodnie z kategoriami określonymi w „Szczegółowym budżecie kosztów obozu” (np. w przypadku jednej faktury wystawionej przez biuro turystyczne każdy rodzaj kosztów powinien być wyszczególniony w osobnej pozycji)!

! Dni obozu liczone są kolejno od dnia przyjazdu na miejsce obozu do dnia wyjazdu, pod warunkiem, że w każdym z tych dni przeprowadzone zostaną min. 2 godziny zajęć sportowych !

! Jeden podmiot może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 5 obozów, jednakże na każdy obóz należy złożyć osobny wniosek !

! Negatywna ocena formalna lub merytoryczna, skutkująca odrzuceniem wniosku, jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Fundacja nie udziela wyjaśnień o powodach przyznania lub nieprzyznania dofinansowania oraz nie udziela informacji o uzyskanej punktacji w trakcie oceny wniosku !

!!! Po przyjęciu wniosku o dofinansowanie do realizacji oraz przyznaniu dofinansowania, organizator obozu jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z jego realizacji w terminie:

a) 14 (czternaście) dni od daty przyznania dofinansowania – w przypadku obozów, które już się zakończyły,
b) 14 (czternaście) dni od dnia zakończenia obozu – w przypadku obozów, które są w trakcie realizacji lub odbędą się w późniejszym terminie !!!

! Organizator ma obowiązek dostarczyć podpisaną Umowę wraz z załącznikami do biura Fundacji najpóźniej do dnia złożenia rozliczenia z realizacji obozu. Brak odesłania Umowy bądź przesłanie niekompletnej dokumentacji w określonym powyżej terminie jest równoznaczne z rezygnacją przez organizatora z dofinasowania.

! Organizator ma obowiązek rozliczyć otrzymane dofinansowanie oraz udokumentować poniesiony, zadeklarowany we wniosku wkład własny. W celu rozliczenia dofinansowania konieczne jest dołączenie do sprawozdania odpowiednich dokumentów księgowych wraz z potwierdzeniem zapłaty poniesionych kosztów !

! Zweryfikowana kwota dofinansowania zostanie przekazana przez Fundację na wskazany przez organizatora obozu rachunek bankowy po zaakceptowaniu rozliczenia z realizacji obozu oraz posiadania przez Fundację środków pochodzących z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowe Wakacje +” !

UWAGA!

Organizator jest zobowiązany do realizacji obozu zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku. Takie odstępstwa jak: zmiana terminu, zmiana miejsca realizacji, zmiana kadry szkoleniowej, powinny zostać zgłoszone niezwłocznie, nie później niż na 3 dni, przed zaistnieniem, w systemie, w którym składano wniosek o dofinansowanie i uzyskać w powyższym systemie akceptację Fundacji LOTTO !

Sportowe Wakacje + z Fundacją Lotto

dofinansowanie obozu sportowegoMinisterstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnęło nabór wniosków w ramach Programu „Sportowe Wakacje+”. Miło nam poinformować, że po raz kolejny, operatorem krajowym zadania: „Wspieranie organizacji ogólnopolskich obozów sportowych” została Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Środki finansowe Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Fundacji LOTTO w łącznej wysokości 15 mln zł pomogą dzieciom i młodzieży biorącym udział w obozach sportowych w odzyskaniu kondycji fizycznej po przymusowej bezczynności spowodowanej pandemią.

Wyłonienie beneficjentów na dotacja na obóz sportowy projektu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”, realizowanego w ramach „Sportowych Wakacji +” odbędzie się w drodze konkursu. O przyznanie dofinansowania będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane na terenie Polski.

W Programie będzie można się ubiegać o dofinansowanie obozu sportowego bądź refundację kosztów obozów sportowych, organizowanych zarówno w trybie wyjazdowym jak i stacjonarnym, odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r.

Oczekujcie startu programu już niebawem!

Konkurs ogłoszony 28.05.2021, szczegoły: https://www.a-d-net.pl/konkurs-na-dofinansowanie-obozow-sportowych-wakacje-z-fundacja-lotto-2021/

Kolejnym komunikatem ogłosimy datę rozpoczęcia naboru wniosków oraz zasady i regulamin programu.

Zapraszamy do współpracy przy składaniu aplikacji. Kontakt: dotacje@a-d-net.pl

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w na www.a-d-net.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © Właściciel: ADNET MEDIA BUSINESS SP. Z O.O. KRS 0000868789 NIP 7773367574 kontakt: biuro@a-d-net.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie. Polityka Prywatności