Program Sportowe Wakacje + 2022

Konkurs na dofinansowanie w 2022 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +”

realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”,
podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”,
działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert  na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku

Program „Sportowe Wakacje +” stanowi załącznik do ww. ogłoszenia.

W ustawie budżetowej na rok 2021, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach ww. programu zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 30 000 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w ustawie budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (dalej MKDNiS) na rok 2021 w części 25-kultura fizyczna.

W planie rzeczowo-finansowym ówczesnego Ministerstwa Sportu na rok 2020 na realizację ww. zadania przeznaczono kwotę  10 000 000 zł.

W roku 2020 Program „Sportowe Wakacje +” był ogłaszany po raz pierwszy, w związku z tym, plany rzeczowo-finansowe ówczesnego Ministerstwa Sportu w latach ubiegłych nie określały kwot na realizację zadań w zakresie ww. programu.

1.  Zadania realizowane w ramach konkursu

 1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
 2. Wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
 3. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego.

2. Zasady przyznawania dotacji:

2.1. O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.                               

2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadań.

2.4. W przypadku realizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – przez operatora krajowego, wymagane jest aby Wnioskodawca przewidywał w ramach realizacji planowanego zadania udział środków własnych w wysokości co najmniej 5 000 000 zł, oraz zorganizował co najmniej 300 obozów.

Operator krajowy zobowiązany jest do sformułowania zasad i warunków zlecania realizacji zadania, tj. regulaminu rekrutacji przeprowadzanej w oparciu o ustalone w programie kryteria oceny ofert, warunków i terminów składania ofert, warunków zawierania umów i ich rozliczania, itp. na zasadach i w trybie określonych w ofercie i umowie, o których mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Operator krajowy dokonuje rekrutacji wśród organizacji pozarządowych, o których mowa w pkt 2.1.

Na wspieranie organizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – przez operatora krajowego zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 10 000 000 zł. W przypadku, gdy środki w ww. wysokości nie zostaną w całości rozdysponowane, przeznaczone będą na pozostałe zadania programu w tym konkursie.

UWAGA!!! – W ramach konkursu wyłoniony zostanie jedynie operator krajowy wspierania organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych, który następnie przeprowadzi rekrutację w zakresie realizacji obozów na poziomie lokalnym. 

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2.5. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

3. Cele i priorytety konkursu.

3.1. Główne cele:

 • kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych;
 • promocję zdrowego trybu życia;
 • promowanie wolontariatu sportowego;
 • promowanie wypoczynku w Polsce;
 • podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;
 • rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
 • promowanie solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • edukację patriotyczną poprzez sport;
 • tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikrospołecznościach;
 • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem.

3.2. Priorytety:

 • tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej – ogólnodostępne zajęcia sportowe skierowane do różnych adresatów: dzieci i młodzieży, dorosłych, rodzin, kobiet, seniorów;
 • organizację zajęć klubowych, wyjazdów na zawody różnych grup wiekowych oraz organizacja campów i obozów sportowych;
 • wspieranie udziału w wydarzeniach sportowych zarówno o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim: turnieje, imprezy sportowe, pikniki, festyny multisportowe i inne wydarzenia;
 • wspieranie wydarzeń sportowych, promujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia aktywizujących lokalne społeczności;
 • wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń;
 • wspieranie imprez przeprowadzanych corocznie w przestrzeni społecznej, które z różnych przyczyn nie mają wsparcia ze środków publicznych;
 • pozostałe zadania związane ze sportem w kontekście historycznym, np. konkursy wiedzy o sportowcach – polskich patriotach, którzy byli mistrzami w sporcie i bohaterami w życiu, konkursy o sportowym życiu polskich postaci historycznych, itp.

Szczegółowe cele i priorytety poszczególnych zadań realizowanych w konkursie określono w Programie „Sportowe Wakacje +”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

4. Termin, tryb składania i rozpatrywania ofert

4.1. Ofertę stanowią: formularz główny oferty, załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy zadania publicznego, załącznik nr 2 – Plan rzeczowo – finansowy  kosztów  zadania  publicznego, załącznik nr 3 – Plan finansowy  kosztów  pośrednich ze środków MKDNiS oraz pozostałe wymagane dokumenty:

 • skan wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę – upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów;
 • skan statutu wnioskodawcy wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę – upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów;
 • skany sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za rok 2019 lub 2020, opatrzone podpisami osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę – upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów.

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf. i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.

W przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie, należy sporządzić załączniki nr 2 jednostkowe do każdego zadania jednostkowego oraz jeden załącznik nr 2 zbiorczy, zadania jednostkowe należy również uwzględnić w załączniku nr 1.

4.2. Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu AMODIT dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów) muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, i w formie skanu przesłane wraz z wnioskiem w systemie AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT.

4.3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Zleceniobiorcą.

4.4. Oferty należy przesyłać elektronicznie w terminie do 9 maja 2021 roku.

4.5. Datą złożenia oferty jest data wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania ofert).

4.6. Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 18 czerwca 2021 r.

W przypadku organizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim, wyłonienie operatora krajowego może nastąpić w terminie wcześniejszym.

4.7. Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.

Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane merytorycznie. Nie będą rozpatrywane również oferty dostarczone w formie papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej.

4.8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

Uwaga:

Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2021 w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia.

5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) spełnienie wymogów formalnych (*);

b) zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru, w tym historyczny aspekt działań;

c) zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;

d) zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;

e) udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;

f) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;

g) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach;

h) inicjowanie systematycznej aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo.

5.2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:

 1. niezgodność zakresu merytorycznego,
 2. sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,
 3. skany dokumentów nieopatrzone podpisem osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy
  i składania oświadczeń woli w jego imieniu;
 4. dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu,
 5. dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji,
 6. złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,
 7. zawierające błędy rachunkowe oraz bez własnych środków finansowych lub pochodzących z innych źródeł określonych w warunkach konkursu.

6. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony formularz główny (oferta) oraz załączniki nr 1, 2, 2 jednostkowe – w przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie oraz załącznik nr 3;
 2. skan wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę – upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli
  w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów;
 3. skan statutu wnioskodawcy wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę – upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów;
 4. skany sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019 lub 2020, opatrzone podpisami osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, wraz
  z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę – upoważnionej do działania
  i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu. Wypełnioną ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie.

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf.
i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.

Oceny i wyboru ofert dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich poprzez powołaną przez Ministra Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, zostanie przedstawiona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (https://www.gov.pl/web/kulturaisport/powszechny)  oraz w siedzibie MKDNiS.

Ponadto, informacja o przyznanym dofinansowaniu zostanie przesłana w systemie AMODIT (w zakładce dokumenty).


Podstawa prawna:

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem
i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w szczególności, zgodnie z przepisami:

 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2021 r. poz. 305).
 • Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 2057).

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2447 323, 2443 215 lub 2447 303

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA ORAZ PROGRAMU (Stanowiącego załącznik do ogłoszenia) I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH


(*)Wymogi formalne (komentarz):

 1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym MKDNiS.
 2. Oferta i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie rubryki.
  W ofercie należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość
  i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
 3. Koszty pośrednie MKDNiS mogą stanowić do 10% wysokości kosztów bezpośrednich MKDNiS.
 4. Koszty bezpośrednie MKDNiS przeznaczone na sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania mogą stanowić do 10% kosztów bezpośrednich MKDNiS.
 5. Koszty bezpośrednie MKDNiS przeznaczone na zakup lub produkcję materiałów promocyjnych, w tym w szczególności: banerów, koszulek, plakatów, gadżetów (bez nagród i ubiorów) mogą stanowić do 10 % kosztów bezpośrednich MKDNiS.
 6. Realizowane zadania mogą być organizowane wyłącznie na terenie Polski.
 7. Skany określonych dokumentów muszą zawierać również oświadczenie osoby reprezentującej wnioskodawcę – upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli
  w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów. Skany pozbawione ww. poświadczenia nie będą uwzględniane.
 8. Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf.
  i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.
 9. Zapis w statucie „upoważnione osoby” oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.
 10. Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego.
 11. Udział finansowych środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% stanowić może:
 1. wkład osobowy – prace społeczne członków organizacji i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego (na podstawie stosownego porozumienia z wyceną świadczenia);
 2. wkład rzeczowy, np.: nieruchomości, infrastruktura sportowa, środki transportu, maszyny, i urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna, itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego (na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi).  
 1. Ze środków MKDNiSnie można dofinansować jako obsługa zadania, kosztów w zakresie:
 • remontów biura;
 • wyposażenia biura w meble;
 • badań i ubezpieczeń pracowniczych;
 • doszkalania pracowników;
 • odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
 • funduszu socjalnego;
 • lokalnych ryczałtów samochodowych.

Materiały

https://www.gov.pl/attachment/bb6681f0-6106-4bf2-97c4-de4d77657034

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w na www.a-d-net.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © Właściciel: ADNET MEDIA BUSINESS SP. Z O.O. KRS 0000868789 NIP 7773367574 kontakt: biuro@a-d-net.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie. Polityka Prywatności