Grant z Fundacji Edukacja dla Demokracji

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych i pomoc w przystosowaniu do pracy
w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów kadrowych.

Charakter działań

W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań programowych realizujących cel Programu, a jednocześnie może uzyskać środki na działania służące rozwojowi instytucjonalnemu.

DZIAŁANIA PROGRAMOWE

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych w edukacji formalnej i nieformalnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozumiane jako:
  • minimalizowanie wykluczenia cyfrowego, w tym w uzasadnionych przypadkach zakup niezbędnego sprzętu do nauki na odległość;
  • wyrównywanie strat w postępie edukacyjnym wynikających z ograniczeń spowodowanych pandemią;
  • działalność badawcza, która dostarcza aktualnych danych, pomagających budować projekty edukacyjne na rzecz równych szans edukacyjnych w czasie i po pandemii.
 2. Podnoszenie jakości oświaty w dobie edukacji zdalnej i hybrydowej, a także po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej poprzez:
  • rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
  • opracowanie materiałów i pomocy do prowadzenia interaktywnych lekcji i zajęć, prezentujących nowe metody i techniki pracy z uczniami;
  • wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów z mniejszymi szansami edukacyjnymi, w tym przede wszystkim zajęcia pozalekcyjne prowadzone w trybie bezpośrednim lub online.
 3. Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży:
  • zwiększenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki zdrowotnej, niezbędnych w identyfikowaniu potrzeb psychicznych, a także udzielaniu wsparcia w tym zakresie;
  • działania doradcze udzielane przez specjalistów osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą
   w rozwiązywaniu bieżących problemów psychicznych podopiecznych;
  • promocja bezpiecznego korzystania z internetu wśród dzieci i młodzieży, a także przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym;
  • zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży, szczególnie z mniejszych miejscowości, do pomocy psychologicznej, m.in. poprzez upowszechnianie informacji o miejscach oferujących pomoc, nawiązanie i współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami lub wolontariuszami posiadającymi niezbędne kompetencje, czy wypracowanie sposobów interwencji kryzysowej.
 1. Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym:
  • wsparcie inicjatyw samopomocowych podejmowanych przez dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe na rzecz dzieci i młodzieży;
  • rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej angażującej rodziców, dzieci i młodzież, realizowanej zarówno online jak i w kontaktach bezpośrednich;
  • inicjowanie aktywności młodzieży na rzecz lokalnych społeczności, w tym działania skierowane do osób starszych i potrzebujących pomocy;
  • stwarzanie możliwości do bezpiecznych interakcji społecznych i edukacyjnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY

Wnioskodawca część dotacji, o którą występuje (do 7.000 zł) może przeznaczyć na rozwój insty­tucjo­nalny swojej organizacji. Działania w ramach tego wsparcia powinny przyczyniać się do dostosowania się organizacji do rzeczywistości pandemicznej i postpandemicznej poprzez:

 • podwyższanie wiedzy i kompetencji zespołów organizacji, w tym jej pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy/ wolontariuszek;
 • diagnozę sytuacji beneficjentów oraz działania na rzecz tworzenia strategii rozwoju programów tak, aby odpowiadały na zidentyfikowane potrzeby, a także były dostosowane do warunków pracy w pandemii i po pandemii;
 • działania interwencyjne rozwijające organizację tak, aby mogła sprostać bieżącej sytuacji wynikającej z pandemii a także po jej zakończeniu;
 • w uzasadnionych przypadkach zakupy środków trwałych umożliwiających pracę w stanie pandemii.

Składanie wniosków

 • Nabór do konkursu trwa do 10.04.2021.
 • Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to koniec maja 2021.
 • Od 26.02.2021 dostępny jest do pobrania formularz wniosków w edytowalnych plikach:

 

formularz wniosku

szablon budżetu

 • Wnioski można roboczo opracować w tych plikach, a następnie wypełnić tożsamy formularz wniosku w wersji online na platformie witkac.pl. Link do wniosku online będzie dostępny od 1.04.2021 w panelu FED na platformie witkac.pl,  a także na stronie Programu Fundusz Pomocowy 2020.
 • Wnioski złożone w innej formie niż poprzez właściwy formularz online we wskazanym generatorze wniosków nie będą rozpatrywane.

 

Informacje

Szczegóły dotyczące konkursu oraz składania wniosków znajdują się w

 Regulaminie otwartego konkursu 2021

 

zródło: https://fed.org.pl/fp-nabor-2021/

Dotacje z Urzędów Marszałkowskich

Poniżej lista otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych na rok 2021:

 1. https://bip.dolnyslask.pl/urzad/Article/id,1880.html?page=1
 2. https://umwkp.rbip.mojregion.info/category/organizacje-pozarzadowe-konkursy-tryb-pozakonkursowy/ (kujawsko-pomorskie)
 3. https://promocja.lubelskie.pl/kategoria/sport/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenia-konkursowe/
 4. https://lubuskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace
 5. https://ngo.lodzkie.pl/formy-wspolpracy-finansowej/ogloszenia-o-konkursach/
 6. https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/sport/otwarte-konkursy-ofert
 7. https://www.mazovia.pl/otwarte-konkursy-ofert/
 8. https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/otwarte-konkursy-ofert/
 9. https://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo-organizacje-pozarzadowe
 10. https://bip.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/dotacje_i_konkursy/otwartekonkursyofert/?p=2021
 11. https://bip.pomorskie.eu/m,525,2021.html
 12. https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/konkursy-1.html
 13. https://www.swietokrzyskie.pro/category/konkursy/
 14. https://warmia.mazury.pl/component/search/?searchword=otwarty%20konkurs&searchphrase=all&Itemid=121
 15. https://bip.umww.pl/292—489—k_otwarte-konkursy-ofert
 16. http://bip.rbip.wzp.pl/tabela/artykuly/894/895

Zapraszamy do współpracy przy pisaniu wniosków: [email protected]

Nabór wniosków w ramach Fundusz Regionalny Programu Aktywni Obywatele

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO –> 17 marca br. rozpocznie się nabór wniosków w ramach Funduszu Regionalnego Programu Aktywni Obywatele.
Program przewiduje granty na projekty dotyczące takich obszarów tematycznych jak:
1. Ochrona praw człowieka.
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.
4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.
Działania realizowane w ramach projektów mogą być prowadzone na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy).
Program jest realizowany przez konsorcjum złożone z następujących organizacji:
– Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider),
– Fundacja Edukacja dla Demokracji,
– Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 17 maja 2021 r.
Więcej: https://granty.pl/439651

Zapraszamy do współpracy przy pisaniu wniosków: [email protected]

Kultura – Interwencje 2021. Nabór wniosków Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021!

Celem programu Kultura Interwencje 2021 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura Interwencje 2021 są:

 1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie;
 2. organizacje pozarządowe;
 3. koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie
 4. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 5. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 19 kwietnia do 29 października 2021 roku.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI.

Chętnych do współpracy zapraszamy do kontaktu: [email protected]

źródło: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021

Już wkrótce startuje z konkurs w ramach NOWEFIO

Program na lata 2021-2030 będzie kontynuacją programów rządowych skierowanych do sektora organizacji pozarządowych.
🎯 Jego główny cel to zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym.
💰 Budżet Programu został zwiększony z 60 do 80 mln zł rocznie 💰
źródło: https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci/posts/914370656031736
oraz   https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/

Pomagamy w pisaniu wniosku. Jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami.

Fundusz Regionalny Programu Aktywni Obywatele

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO –> 17 marca br. rozpocznie się nabór wniosków w ramach Funduszu Regionalnego Programu Aktywni Obywatele.
Program przewiduje granty na projekty dotyczące takich obszarów tematycznych jak:
1. Ochrona praw człowieka.
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.
4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.
Działania realizowane w ramach projektów mogą być prowadzone na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy).
Program jest realizowany przez konsorcjum złożone z następujących organizacji:
– Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider),
– Fundacja Edukacja dla Demokracji,
– Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 17 maja 2021 r.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 23.000.000 euro.
Wysokość wsparcia: – mały grant =6 000 – 23 000 EUR;
– duży grant = 23 001 – 84 000 EUR.
Czas trwania projektu: – od 6 do 18 miesięcy (mały grant);
– od 12 do 24 miesięcy (duży grant).
Partner zagraniczny: TAK (nieobowiązkowe).
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń.
2. Spółdzielnie socjalne.
3. Spółki non-profit.
4. Koła gospodyń wiejskich.
5. Kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.
Wnioskodawcy muszą spełniać następujące kryteria:
1. Są zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. W momencie składania wniosku o dotację są zarejestrowani od co najmniej 6 miesięcy w przypadku ubiegania się o mały grant lub 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o duży grant.
3. Przed podpisaniem umowy dotacyjnej będą w stanie przedstawić sprawozdanie finansowe lub jeśli nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego – zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów za ostatni rok sprawozdawczy lub za ostatnie 12 miesięcy.
4. Są niezależni od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych.
W ramach Programu składać wnioski i realizować projekty mogą organizacje pozarządowe samodzielnie lub w partnerstwach z innymi podmiotami z kraju i zagranicy.
Partnerami organizacji pozarządowych realizujących projekty mogą zostać:
– inne organizacje pozarządowe,
– instytucje publiczne (m.in.: samorządy, szkoły, biblioteki),
– firmy prywatne z Polski lub z zagranicy.
Partnerami mogą być też grupy nieformalne z Polski, jednak nie ma możliwości przekazania im środków finansowych (koszty związane z ich udziałem pokrywają grantobiorcy – liderzy projektów).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty dotyczące następujących obszarów tematycznych:
1. Ochrona praw człowieka.
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.
4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.
Działania realizowane w ramach projektów mogą być prowadzone na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy).
Opis:
Program jest realizowany przez konsorcjum złożone z następujących organizacji:
– Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
– Fundacja Edukacja dla Demokracji,
– Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Liderem konsorcjum zarządzającym programem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL).
Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG.
Partnerstwo projektowe może więc mieć zarówno charakter lokalny czy regionalny, jak i krajowy czy międzynarodowy.
Partnerstwa międzynarodowe można zawiązać z podmiotami z:
– Państw-Darczyńców (Norwegii, Islandii i Liechtensteinu);
– innych Państw-Beneficjentów, czyli 14 krajów, w których tak jak w Polsce realizowany jest Program Aktywni Obywatele (Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, Malty, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier);
– państw ościennych: Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej.
Termin składania wniosków:
17 marca – 17 maja 2021 (I konkurs)
początek 2022 (II konkurs)
II połowa 2022 (konkurs na projekty o charakterze interwencyjnym)
Źródło / Więcej informacji:
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkursy

Wysokość wsparcia – mały grant =6 000 – 23 000 EUR; – duży grant = 23 001 – 84 000 EUR.


Budżet programu: 23.000.000 euro

 

Żródło: https://granty.pl/439651/

Programy dotacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowe Centrum Kultury jest instytucją zarządzającą dla trzech programów dotacyjne MKiDN.

https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2021

1.Infrastruktura domów kultury ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-domow-kultury3

2. Kultura Dostępna wspiera zadania służące ułatwieniu dostępu do kultury, skierowane do szerokiego grona odbiorców i sprzyjające integracji społecznej.

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-dostepna4

3. Edukacja kulturalna wspiera zadania z zakresu edukacji kulturalnej, ważne dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do projektów, obejmujących działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne.

https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-kulturalna3

Pomagamy pisać wnioski i rozliczenia, zapraszamy do kontaktu [email protected]

Pozostałe granty:

 

Program

Instytucja Zarządzająca Status Programu
Badanie polskich strat wojennych Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Nabór zamknięty

Czasopisma

 

Instytut Książki

Nabór zamknięty

Edukacja artystyczna Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Nabór zamknięty

Film Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Nabór zamknięty

Groby i cmentarze wojenne w kraju

 

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Nabór zamknięty

Infrastruktura kultury Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Nabór zamknięty

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Nabór zamknięty

Kultura cyfrowa Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Nabór zamknięty

Kultura ludowa i tradycyjna Departament Narodowych Instytucji Kultury

Nabór zamknięty

Literatura

 

Instytut Książki

Nabór zamknięty

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju Departament Dziedzictwa Kulturowego

Nabór zamknięty

Miejsca pamięci narodowej za granicą Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Nabór zamknięty

Muzyczny ślad

 

Instytut Muzyki i Tańca

Nabór zamknięty

Muzyka

 

Instytut Muzyki i Tańca

Nabór zamknięty

Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej

 

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Nabór zamknięty

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Nabór zamknięty

Ochrona zabytków

 

Departament Ochrony Zabytków

Nabór zamknięty

Ochrona zabytków archeologicznych

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Nabór zamknięty

Partnerstwo dla książki

 

Instytut Książki

Nabór zamknięty

Promesa dla Kultury Departament Funduszy i Spraw Europejskich

Nabór zamknięty

Promocja czytelnictwa

 

Instytut Książki

Nabór zamknięty

Promocja kultury polskiej za granicą

 

Departament Współpracy z Zagranicą

Nabór zamknięty

Rozwój sektorów kreatywnych Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Nabór zamknięty

Sztuki wizualne

 

Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki

Nabór zamknięty

Taniec

 

Instytut Muzyki i Tańca

Nabór zamknięty

Teatr

 

Departament Mecenatu Państwa

Nabór zamknięty

Wspieranie działań muzealnych

 

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Nabór zamknięty

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

 

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Nabór zamknięty

Zamówienia kompozytorskie

 

Instytut Muzyki i Tańca

Nabór zamknięty

 

Programy dotacyjne Narodowego Centrum Kultury

 1. Program EtnoPolska jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe; Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. W ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia popularyzujące  dziedzictwo kulturowe, szczególnie w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Szczegóły: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-2021

2. Ojczysty – dodaj do ulubionych – celem strategicznym programu dotacyjnego jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Szczegóły: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/aktualnosci/nabor-na-2021-rok

Pomagamy pisać wnioski i rozliczenia, zapraszamy do kontaktu [email protected]

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowychUwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie);
 • organizacje pozarządowe;
 • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaUwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie);
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w na www.a-d-net.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © Właściciel: ADNET MEDIA BUSINESS SP. Z O.O. KRS 0000868789 NIP 7773367574 kontakt: [email protected] Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie. Polityka Prywatności