NOWEFIO edycja 2022

Celem głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. Dzięki staraniom wicepremiera Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, budżet programu został  zwiększonym o 1/3 i od 2021 roku wyniesie 80 mln zł rocznie co pozwoliło na dofinansowanie w tramach edycji 2021 ponad 600 ofert!

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

 • Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
 • Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
 • Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Składane oferty mają realizować cel główny Rządowego Programu NOWEFIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Najważniejsze informacje:

 • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w konkursie;
 • nabór ofert rozpocznie się w dniu 06 grudnia 2021 roku o godzinie 14.00;
 • termin składania ofert upływa 30 grudnia 2021 r. o godzinie 14.00,
 • projekty mogą być realizowane od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2024 r.,
 • maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od Priorytetu (szczegółowe informacje w ogłoszeniu o konkursie);
 • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Rusza nabór wniosków w konkursie na rok 2022 Rządowego Programu NOWEFIO

Nabór ofert w konkursie w ramach Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego 2022

Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji na realizację w 2022 roku zadania dotyczącego:

 • wzrostu kompetencji osób, w tym pracowników i wolontariuszy, działających w organizacjach pożytku publicznego, poprzez m.in. udział w szkoleniach, kursach, studiach, seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych oraz uzyskanie uprawnień i certyfikatów lub
 • wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego poprzez m.in. stworzenie lub modyfikację strony internetowej organizacji, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności pożytku publicznego, dostosowanie (np. remont, adaptacja) pomieszczeń do prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Celem zadania jest wzmocnienie potencjału mniejszych organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.

Najważniejsze założenia konkursu:

 • podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są wyłącznie organizacje pożytku publicznego, które:
  • nie są postawione w stan likwidacji albo upadłości;
  • osiągnęły łączną kwotę przychodów za 2020 rok nie wyższą niż 100 000 zł;
  • terminowo zamieściły sprawozdania za 2020 rok (dotyczy to organizacji, które miały status organizacji pożytku publicznego w 2020 roku) i – jeśli były do tego zobowiązane – również za 2019 i 2018 rok, w  bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego,
 • zadanie może być realizowane między 1 stycznia a 31 grudnia 2022 roku,
 • kwota dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł,
 • wkład własny nie jest wymagany,
 • nie ma możliwości złożenia oferty wspólnej,
 • oferty są składane wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą  Systemu Obsługi Dotacji,
 • termin składania ofert upływa 23 grudnia 2021 roku o godz. 12:00,
 • dotacje będą przyznane z  Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego,
 • pula środków przeznaczonych na ten konkurs wynosi 700 000 zł,
 • konkurs jest przeprowadzany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

Więcej informacji:

zarządzenie Dyrektora NIW-CRSO w sprawie ogłoszenia konkursu
ogłoszenie konkursowe (załącznik do zarządzenia Dyrektora NIW-CRSO)

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać, pisząc na adres opp@niw.gov.pl lub dzwoniąc na nr 601-901-144 (w dni robocze w godz. 08:00–15:00).

 Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP) jest państwowym funduszem celowym, którego celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans. Jego dysponentem jest Dyrektor NIW-CRSO.

Środki finansowe FWOPP pochodzą z:

 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanego przez organizacje, które straciły status organizacji pożytku publicznego,
 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanego w innym celu niż na prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za dany rok podatkowy, oraz należnych odsetek,
 • odsetek od wolnych środków przekazanych przez Dyrektora NIW-CRSO w zarządzanie Ministrowi Finansów.

Po raz pierwszy w historii środki zgromadzone w tym funduszu będą rozdystrybuowane wśród organizacji pożytku publicznego.

źródło: https://niw.gov.pl/nabor-ofert-w-konkursie-w-ramach-funduszu-wspierania-organizacji-pozytku-publicznego-edycja-2022/

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2022

📣 Rozpoczął się nabór wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2022 rok❗
▶ Wnioski można składać do 3️⃣0️⃣ listopada. O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.
📣 Lista programów na rok 2022, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została poszerzona w związku z dwusetną rocznicą pierwszego wydania zbioru Adama Mickiewicza w 1822 roku o dodatkowy program zatytułowany „Ballady i romanse”❗
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych programów dostępne są pod adresem ⬇️⬇️⬇️
https://www.gov.pl/web/kultura/programy-2022

Zapraszamy do współpracy przy pisaniu wniosków: dotacje@a-d-net.pl

Grant z Fundacji Edukacja dla Demokracji

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych i pomoc w przystosowaniu do pracy
w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów kadrowych.

Charakter działań

W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań programowych realizujących cel Programu, a jednocześnie może uzyskać środki na działania służące rozwojowi instytucjonalnemu.

DZIAŁANIA PROGRAMOWE

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych w edukacji formalnej i nieformalnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozumiane jako:
  • minimalizowanie wykluczenia cyfrowego, w tym w uzasadnionych przypadkach zakup niezbędnego sprzętu do nauki na odległość;
  • wyrównywanie strat w postępie edukacyjnym wynikających z ograniczeń spowodowanych pandemią;
  • działalność badawcza, która dostarcza aktualnych danych, pomagających budować projekty edukacyjne na rzecz równych szans edukacyjnych w czasie i po pandemii.
 2. Podnoszenie jakości oświaty w dobie edukacji zdalnej i hybrydowej, a także po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej poprzez:
  • rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
  • opracowanie materiałów i pomocy do prowadzenia interaktywnych lekcji i zajęć, prezentujących nowe metody i techniki pracy z uczniami;
  • wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów z mniejszymi szansami edukacyjnymi, w tym przede wszystkim zajęcia pozalekcyjne prowadzone w trybie bezpośrednim lub online.
 3. Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży:
  • zwiększenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki zdrowotnej, niezbędnych w identyfikowaniu potrzeb psychicznych, a także udzielaniu wsparcia w tym zakresie;
  • działania doradcze udzielane przez specjalistów osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą
   w rozwiązywaniu bieżących problemów psychicznych podopiecznych;
  • promocja bezpiecznego korzystania z internetu wśród dzieci i młodzieży, a także przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym;
  • zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży, szczególnie z mniejszych miejscowości, do pomocy psychologicznej, m.in. poprzez upowszechnianie informacji o miejscach oferujących pomoc, nawiązanie i współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami lub wolontariuszami posiadającymi niezbędne kompetencje, czy wypracowanie sposobów interwencji kryzysowej.
 1. Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym:
  • wsparcie inicjatyw samopomocowych podejmowanych przez dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe na rzecz dzieci i młodzieży;
  • rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej angażującej rodziców, dzieci i młodzież, realizowanej zarówno online jak i w kontaktach bezpośrednich;
  • inicjowanie aktywności młodzieży na rzecz lokalnych społeczności, w tym działania skierowane do osób starszych i potrzebujących pomocy;
  • stwarzanie możliwości do bezpiecznych interakcji społecznych i edukacyjnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY

Wnioskodawca część dotacji, o którą występuje (do 7.000 zł) może przeznaczyć na rozwój insty­tucjo­nalny swojej organizacji. Działania w ramach tego wsparcia powinny przyczyniać się do dostosowania się organizacji do rzeczywistości pandemicznej i postpandemicznej poprzez:

 • podwyższanie wiedzy i kompetencji zespołów organizacji, w tym jej pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy/ wolontariuszek;
 • diagnozę sytuacji beneficjentów oraz działania na rzecz tworzenia strategii rozwoju programów tak, aby odpowiadały na zidentyfikowane potrzeby, a także były dostosowane do warunków pracy w pandemii i po pandemii;
 • działania interwencyjne rozwijające organizację tak, aby mogła sprostać bieżącej sytuacji wynikającej z pandemii a także po jej zakończeniu;
 • w uzasadnionych przypadkach zakupy środków trwałych umożliwiających pracę w stanie pandemii.

Składanie wniosków

 • Nabór do konkursu trwa do 10.04.2021.
 • Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to koniec maja 2021.
 • Od 26.02.2021 dostępny jest do pobrania formularz wniosków w edytowalnych plikach:

 

formularz wniosku

szablon budżetu

 • Wnioski można roboczo opracować w tych plikach, a następnie wypełnić tożsamy formularz wniosku w wersji online na platformie witkac.pl. Link do wniosku online będzie dostępny od 1.04.2021 w panelu FED na platformie witkac.pl,  a także na stronie Programu Fundusz Pomocowy 2020.
 • Wnioski złożone w innej formie niż poprzez właściwy formularz online we wskazanym generatorze wniosków nie będą rozpatrywane.

 

Informacje

Szczegóły dotyczące konkursu oraz składania wniosków znajdują się w

 Regulaminie otwartego konkursu 2021

 

zródło: https://fed.org.pl/fp-nabor-2021/

Dotacje z Urzędów Marszałkowskich

Poniżej lista otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych na rok 2021:

 1. https://bip.dolnyslask.pl/urzad/Article/id,1880.html?page=1
 2. https://umwkp.rbip.mojregion.info/category/organizacje-pozarzadowe-konkursy-tryb-pozakonkursowy/ (kujawsko-pomorskie)
 3. https://promocja.lubelskie.pl/kategoria/sport/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenia-konkursowe/
 4. https://lubuskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace
 5. https://ngo.lodzkie.pl/formy-wspolpracy-finansowej/ogloszenia-o-konkursach/
 6. https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/sport/otwarte-konkursy-ofert
 7. https://www.mazovia.pl/otwarte-konkursy-ofert/
 8. https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/otwarte-konkursy-ofert/
 9. https://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo-organizacje-pozarzadowe
 10. https://bip.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/dotacje_i_konkursy/otwartekonkursyofert/?p=2021
 11. https://bip.pomorskie.eu/m,525,2021.html
 12. https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/konkursy-1.html
 13. https://www.swietokrzyskie.pro/category/konkursy/
 14. https://warmia.mazury.pl/component/search/?searchword=otwarty%20konkurs&searchphrase=all&Itemid=121
 15. https://bip.umww.pl/292—489—k_otwarte-konkursy-ofert
 16. http://bip.rbip.wzp.pl/tabela/artykuly/894/895

Zapraszamy do współpracy przy pisaniu wniosków: dotacje@a-d-net.pl

Nabór wniosków w ramach Fundusz Regionalny Programu Aktywni Obywatele

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO –> 17 marca br. rozpocznie się nabór wniosków w ramach Funduszu Regionalnego Programu Aktywni Obywatele.
Program przewiduje granty na projekty dotyczące takich obszarów tematycznych jak:
1. Ochrona praw człowieka.
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.
4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.
Działania realizowane w ramach projektów mogą być prowadzone na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy).
Program jest realizowany przez konsorcjum złożone z następujących organizacji:
– Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider),
– Fundacja Edukacja dla Demokracji,
– Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 17 maja 2021 r.
Więcej: https://granty.pl/439651

Zapraszamy do współpracy przy pisaniu wniosków: dotacje@a-d-net.pl

Kultura – Interwencje 2021. Nabór wniosków Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021!

Celem programu Kultura Interwencje 2021 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura Interwencje 2021 są:

 1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie;
 2. organizacje pozarządowe;
 3. koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie
 4. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 5. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 19 kwietnia do 29 października 2021 roku.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI.

Chętnych do współpracy zapraszamy do kontaktu: dotacje@a-d-net.pl

źródło: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021

Już wkrótce startuje z konkurs w ramach NOWEFIO

Program na lata 2021-2030 będzie kontynuacją programów rządowych skierowanych do sektora organizacji pozarządowych.
🎯 Jego główny cel to zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym.
💰 Budżet Programu został zwiększony z 60 do 80 mln zł rocznie 💰
źródło: https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci/posts/914370656031736
oraz   https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/

Pomagamy w pisaniu wniosku. Jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami.

Fundusz Regionalny Programu Aktywni Obywatele 2022

Drugi konkurs tematyczny w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wystartował 25 stycznia o godzinie 12:00. Termin składania wniosków minie w południe 25 marca 2022.

Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie finansowe na rozwój instytucjonalny (obszar 4. Programu).

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub w roli liderów partnerstw ubiegających się o granty, mogą być:

 • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki non-profit;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Zaproszenie do składania wniosków na projekty tematyczne w drugim konkursie grantowym

Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, tj. konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zaprasza do składania wniosków w drugim konkursie grantowym na projekty tematyczne. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w ramach funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Kwota przeznaczona na granty w drugim konkursie tematycznym wynosi 8 019 256 EUR (w tym Fundusze EOG: 7 309 256 EUR i Fundusze Norweskie: 710 000 EUR). W podziale na poszczególne obszary wsparcia jest to:

 • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) – kwota: 1 805 281 EUR (z tego Fundusze EOG: 1 805 281 EUR),
 • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu – kwota: 1 961 565 EUR (z tego Fundusze EOG: 1 661 565 EUR i Fundusze Norweskie: 300 000 EUR),
 • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) – kwota: 2 887 580 EUR (z tego Fundusze EOG: 2 477 580 EUR i Fundusze Norweskie: 410 000 EUR),
 • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3) – kwota: 1 364 830 EUR (z tego Fundusze EOG: 1 364 830 EUR.

W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty.

Małe granty:

 • minimalna kwota grantu: 6.000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 23.000 EUR,
 • czas realizacji: od 6 do 15 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji działających od minimum 6 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 25 stycznia 2022 roku),
 • konieczność wykazania w zespole realizującym przynajmniej jednej osoby z doświadczeniem w wybranym obszarze tematycznym,
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 3.450 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 5.060 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

Duże granty:

 • minimalna kwota grantu: 23.001 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 84.000 EUR,
 • czas realizacji: od 12 do 20 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji działających od minimum 12 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 25 stycznia 2022 roku),
 • wymóg wobec Wnioskodawcy wykazania doświadczenia realizacji przynajmniej 3 projektów w wybranym obszarze tematycznym w ciągu ostatnich pięciu lat (zrealizowanych i – w przypadku projektów finansowanych z dotacji – rozliczonych do terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 25 stycznia 2022),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 12.600 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 18.480 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

Operator zastrzega sobie możliwość przesuwania środków pomiędzy konkursami oraz kolejnymi latami realizacji Programu.

Termin składania wniosków:

 • od 25 stycznia 2022 od godz. 12.00 w południe do 25 marca 2022 do godziny 12.00 w południe czasu polskiego.
Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w na www.a-d-net.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © Właściciel: ADNET MEDIA BUSINESS SP. Z O.O. KRS 0000868789 NIP 7773367574 kontakt: biuro@a-d-net.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie. Polityka Prywatności